Organizational Structure
2019-07-30
16409次阅读

I. College Committees

Professor Committee - Director: Li Donghui; Deputy Director: Yi Longxin


Academic Committee - Director: Shen Xiaoping


Human Resources Committee - Director: Zheng Zunxin


Degree Evaluation Subcommittee - Director: Zheng Zunxin


Educational Steering Subcommittee - Director: Zhao Dengfeng


Ⅱ. Administrative Teams

Party and Government Office:

Head: Yang Xiaoyang; Members: Chen Xiaochun, Lei Zhiyan, Lan Shasha (Party Building Organizer), and Cai Yingying (Party Building Organizer)


Academic Affairs Office:

Head: Xiang Hongxia; Members: Zhao Yue, Chen Yao, Qu Tao, and Zhang Yujiao


Laboratory Center:

Members: Jia Lize, and Song Ju


Training Department:

Head: Li Bing; Member: Li Bichan


Graduate Student Office:

Member: Chen Xiongzhen


Research Office:

Member: Gong Xiaofang


Professional Master Education Center:

Head: Zheng Lan; Member: Zhang Linhao


Reference Room:

Member: Lei Zhiyan


Office of Student Affairs and Career Development:

Head: Jin Lei; Members: Chen Yingyi, Zhao Yao, Chen Zejia, Mao Cheng, and Li Peng


JECR Regional Editorial Office:

Head: Robert CHI; Deputy Director: Wu Fenglan